Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Koninie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konin.policja.gov.pl / oraz http://bip.konin.kmp.policja.gov.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeni:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Strona internetowa BIP jest w formie tekstowej. Nie zawiera żadnych materiałów audiowizualnych i jest zgodna z ustawą.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest kom. Marcin Jankowski, e-mail marcin.jankowski@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 52 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest kom. Marek Jankowski.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Miejskiej Policji w Koninie znajduje się punkt recepcyjny. Po lewej stronie  od wejścia w recepcji znajduje się aparat telefoniczny, który stwarza możliwość połączenia się z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami, uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu również otrzymuje kartę dostępową – „interesant”.

 

Dostępność architektoniczna Komendy Miejskiej Policji w Koninie

 

Budynek siedziby Komendy Miejskiej Policji w Koninie znajduje się przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie. W obiekcie tym znajduje się większość wydziałów i komórek organizacyjnych jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek nie jest wyposażony w windy wewnętrzne. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowania ewakuacyjne.

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Komisariat Policji w Golinie, ul. Kolejowa 11A, 62-590 Golina

To budynek dwukondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Starym Mieście, ul. Topolowa 1, 62-571 Stare Miasto

To budynek jednokondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Kleczewie, ul. Plac Kościuszki 7/2, 62-540 Kleczew

To budynek dwukondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Rychwale, ul. Sportowa 1A, 62-570 Rychwał

To budynek dwukondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Sompolnie, ul. 11 Listopada 17, 62-610 Sompolno

To budynek jednokondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Ślesinie, ul. Polna 1, 62-561 Ślesin

To budynek dwukondygnacyjny. Do wejścia, czyli do ogólnodostępnej części prowadzą schody. Jest ono oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕a.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza, przebywają w poczekalni znajdującej się tuż za wejściem i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Powrót na górę strony