Aktualności

JAK ZOSTAĆ POLICJATEM? PIERWSZE PRZYJĘCIA DO POLICJI JUŻ 4 MARCA

Data publikacji 29.02.2024

Aby pracować w Policji trzeba spełnić pewne wymagania. Niekaralność, predyspozycje fizyczne i psychiczne oraz pomyślne ukończenie postępowania kwalifikacyjnego - to tylko niektóre z wymagań stojących przed kandydatami do służby w Policji.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
 

Pierwszy termin przyjęcia do służby już 4 marca, natomiast kolejne planowane są w dniach:

24 kwietnia 2024

8 lipca 2024

9 września 2024

30 października 2024

30 grudnia 2024


 

ETAP I

ZŁOŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji osobiście mogą złożyć dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie przy ul. Przemysłowe 2 lub w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 15

Oto komplet dokumentów, który należy przygotować:

podanie o przyjęcie do służby;

wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

kserokopia książeczki, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat do służby składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAP II

TEST WIEDZY

Test złożony jest z 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji i trwa 40 minut. Do każdego pytania są zaproponowane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa.

 

ETAP III

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do tego etapu kandydat przystępuje po ukończeniu testu wiedzy, w tym samym dniu. Test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz siłę. Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po poprawnym ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund. Maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać z testu sprawności fizycznej, wynosi 60. Należy podkreślić, że normy czasowe oraz naliczanie punktów są takie same dla kobiet, jak i mężczyzn.

 

ETAP IV

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Do testu psychologicznego mogą przystąpić kandydaci, którzy wcześniej pozytywnie ukończyli test sprawności fizycznej. Badanie psychologiczne ocenia kandydata do służby w zakresie predyspozycji intelektualnych oraz osobowościowych. Składa się ono z testu psychologicznego „Multiselect” oraz rozmowy z psychologiem, wykorzystując przy tym takie metody badawcze jak: test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego psycholog sporządza pozytywną lub negatywną opinię. Jest to etap na zaliczanie i nie otrzymujemy po jego ukończeniu punktów.

 

ETAP V

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez zespół, powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pytania dotyczą takich obszarów, jak skuteczne komunikowanie się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów. Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36 zaś maksymalna to 60.

 

ETAP VI 

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

ETAP VII

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się we właściwej komisji lekarskiej i postępować wedle wskazań rejestrującego!


 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.


 


 

 

Powrót na górę strony